Vad krävs?

Det finns många olika orsaker till att företag inte är så agila som marknaden kräver. En anledning kan vara att företagen har svårt att förstå vad marknad och kunder behöver och vill ha. Det kan också vara svårt att förstå vad kraven innebär för det egna företaget på olika nivåer. Men den kanske allra största utmaningen är att omsätta förändringar i praktiken, eftersom det kräver förändringsbara strukturer och en vilja till förändring.

Att vara agil är inte lätt. Till att börja med ska man förstå vart marknaden är på väg och vad kunderna vill ha. För det krävs en fungerande omvärldsbevakning och en förmåga att se omgivningen i kundens perspektiv och på så sätt förstå deras krav. Utan denna förmåga har en organisation ingen möjlighet att vara följsam mot marknaden, utan lider stor risk att bli frånkörd av konkurrenterna.

Överblick

Marknadens krav ska tolkas och omformas till krav på omställning av den egna affären och organisationen. Företaget måste förstå konsekvenserna av marknadens krav i termer av krav på nya affärsmodeller och erbjudanden till marknaden, förändring av värderingar, tankesätt och agerande i verksamheten, och förändringar, utökningar och effektiviseringar av informationshantering och IT-stöd. Och framför allt måste man förstå hur dessa konsekvenser i affär, verksamhet och IT påverkar varandra.

För att skapa denna förståelse krävs överblick såväl som detaljkunskap om den egna organisationen - från affärsmål, kunderbjudande, processer och arbetssätt till information, begrepp och IT-stöd.

Förändringsbarhet och förändringsbenägenhet

När insikten nåtts kring vad som behöver göras för att tillgodose marknadens krav och vad det innebär för organisationen återstår att praktiskt genomföra förändringen.

För att kunna genomföra en förändring krävs insikt och motivation internt i organisationen. Att ledningen och medarbetarna förstår varför förändringen ska göras och vad det innebär för affärsnytta är avgörande drivkrafter för att förändra metoder och arbetssätt i affär och verksamhet.

Ett agilt företag är flexibelt och har strukturer som medger förändring. Ett agilt företag låter medarbetarna bli delaktiga i utvecklingsprocessen vilket är en förutsättning för att förändringen ska kunna genomföras.

Kontinuerlig utveckling

Det räcker inte att göra förändringen en gång. Att vara agil innebär att vara i ständig förändring för att följa med i marknadens föränderlighet. Det innebär arbetssätt och förhållningssätt som medger kontinuerlig förändring och utveckling, samt en lärande organisation där erfarenheter tas tillvara på vägen.

Innovation

Har företaget ambition att vara ledande inom sin bransch krävs också innovation. Innovation kräver ett kreativt klimat där man ser möjligheter snarare än problem och arbetsformer som medger att idéer tas om hand, blandas och växer.